Life coach ja coaching on lähtöisin urheiluvalmennuksesta

Yhä suositummaksi käyvä coaching, on voimallinen prosessimainen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa tai toteuttamaan jonkin haluamansa muutoksen. Coachaus ei ole terapiaa ja onkin tehtävä selvä ero coachingin ja terapian välillä. Taitava coach osaa myös tarpeen tullen ohjata asiakasta eteenpäin oikeille tahoille apua saadakseen.

Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching). Coaching auttaa selkeyttämään ja kirkastamaan valmennettavan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja niin, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa.

Coaching on ajatuksia herättävä ja luova yhteistyösuhde, jonka tavoitteena on inspiroida asiakasta hyödyntämään kokonaisvaltaisesti henkilökohtainen ja ammatillinen potentiaalinsa.

”Coachingille ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää, laajasti ottaen coaching voidaan ymmärtää ratkaisusuuntautuneeksi, tulosorientoituneeksi ja systemaattiseksi toimintatavaksi, jossa valmentaja turvautuu vakiintuneisiin ja tunnustettuihin poikkitieteellisiin teorioihin ja tekniikoihin tukeakseen yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden tavoitteen saavuttamista, suorituksen parantamista, hyvinvointia ja itseohjautuvaa oppimista.”

-Grant 2005

Coach haastaa valmennettavaa tavoitteiden puuttumisen tilasta tavoitteelliseen asenteeseen, ongelmakeskeisyydestä ratkaisukeskeisyyteen, puutteisiin keskittymisen sijasta voimavarakeskeisyyteen, heikkouksien korostamisesta vahvuuksien painottamiseen, vastuuttomuudesta vastuunottoon ja muuttumattomuudesta kasvun tielle.

Coaching-prosessiin voi kuulua myös toiminnallisia menetelmiä, kuten roolinvaihtotehtäviä, visuaalisia harjoituksia, kinesteettisiä harjoituksia, luovia harjoituksia kuten kirjoitus- ja piirrustustehtäviä, erilaisia kartoituksia ja analyysejä sekä narratiivisia menetelmiä.

Valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin. Kaikki ihmiset eivät tarvitse valmennusta, ja jotkut eivät ainakaan tiedosta tarvitsevansa. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista.

Coaching on alunperin lähtöisin urheiluvalmennuksesta, eikä sitä kannata sekoittaa terapiaan.

Coaching on alunperin lähtöisin urheiluvalmennuksesta, eikä sitä kannata sekoittaa terapiaan.

Mistä life coaching on lähtöisin ja miten se on muuttunut ajan saatossa?

Life Coachingin historia on monipuolinen ja sitä on edeltänyt monipuoliset valmennusmenetelmät mm. urheilussa ja taas psykologian puolella on ollut ratkaisukeskeisiä menetelmiä jne. Varsinaisesti coachingin menetelmät pohjautuvat alunperin 1830 -luvulta urheiluvalmennuksesta, jossa opeteltiin käyttämään mielikuvaharjoituksia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä kohti tuloksia.

Alunperin yksinkertaistettuna valmentajan tavoitteena oli siirtää henkilö paikasta A paikkaan B, valmentaja toimi eräänlaisena kuljetusvälineenä. Valmentajan tehtävänä oli ohjata valmennettava sisäisen äänen /kriitikon kuuntelusta kohti uudenlaista ajattelua:

 • Opi tunnistamaan itsesi näkökulmasta, jota katsot objektiivisesti ja tuomitsematta

 • Ohjelmoi itsesi toimimaan uudella tavalla mielikuvien ja harjoitusten avulla

 • Anna asioiden tapahtua

Life Coach on lähtösin Amerikkalaisen rahoitussuunnittelijan, Thomas Leonardin havainnosta, jonka avulla hän ymmärsi, että hänen asiakkaansa halusivat neuvoja myös muuhun kuin sijoittamiseen. Hän kehitti coachingin ammattina 1980 -luvulla ja siten varsinainen life coachaus työnä ja ammattikuntana on saanut lähtönsä nimenomaan Leonardin työstä.

Leonardin asiakkaat halusivat, että hän auttaa heitä järjestämään elämänsä paremmin ja saavuttamaan unelmiaan. Leonardon kirja The Portable Coach on yksi alan ensimmäisistä kirjoista.

Siihen aikaan alaa nimitettiin elämän suunnitteluksi ja Leonard siirtyi sijoitusalalta kehittämään tekniikoita, joista tuli hänen coaching menetelmiään. Muutamassa vuodessa hän saavutti aseman, jossa hänen oppejaan alettiin toistamaan ja niitä vietiin ympäri UK:ta ja Euroopaa.

Tämän jälkeen on tullut useita asiantuntuijoita coaching -alalle ja erityisesti vuonna 1985 kehitetty GROW malli sai alkunsa silloin. IBM oli ensimmäinen yritys, joka otti käyttöönsä coachaus menetelmät, he ottivat coachauksen osaksi henkilökunnan kehittämistä ja pyrkivät kehittämään yksilöä työyhteisöissä.

90-luvulla oli paljon muutoksia, sillä yritykset ulkoistivat toimia ja työpaikkoja jouduttiin hakemaan entistä enemmän aiemman pitkän uran samassa työpaikassa sijaan. Siten ihmisillä tuli tarve kehittää itseään mutta myös pohtia omaa uraansa uudesta näkökulmasta. Coachit alkoivat auttamaan näitä ihmisiä muutoksessa.

Koska ajat muuttuivat entistä haastavammiksi ja ihmiset olivat stressaantuneita, coachit ryhtyivät auttamaan ihmisiä stressin hallinnassa ja kiireen hallinnassa. Coachit myös auttoivat esimiehiä kehittämään omia johtamisen taitojaan ja coachingista tulikin jatkuva keskustelu työntekijän ja organisaation välillä.

Varsinaisesti 2000 -luvulla coachingista on tullut yhä monipuolisempaa ja niin yksilöt kuin organisaatiot ovat oppineet hyödyntämään coachingin etuja. Coachingin avulla voidaan saada uusia näkökulmia, hyödyntää oma potentiaali jne. Life coachingista on tulossa aivan yhtä tavallista kuin personal trainerin palveluista.

Voidaan siis sanoa, että life coaching on kasvanut ihmisten omista tarpeista johtuen.

Rahoitussuunnittelija Thomas Leonard kehitti coachauksen 80-luvulla ja IBM oli ensimmäinen tunnettu yritys, joka otti käyttöönsä coachaus menetelmät.

Rahoitussuunnittelija Thomas Leonard kehitti coachauksen 80-luvulla ja IBM oli ensimmäinen tunnettu yritys, joka otti käyttöönsä coachaus menetelmät.

Life Coach -valmennuksen prosessimalli

Coaching-menetelmiä voidaan hyödyntää millä tahansa elämänalueella silloin, kun tavoitellaan henkilökohtaista kehittymistä. Ammattimaisesti niitä käytetään kuitenkin melko selkeästi rajattavissa kohteissa, joiden mukaan coachingia on ryhmitelty eri lajeihin tai alueisiin.

Tavallisimpia näistä ovat:

 • Business coaching

 • Johdon coaching (Executive coaching)

 • Uracoaching

 • Life coaching (elämäntaidonvalmennus)

 • Urheilucoaching

 • Valmentava johtaminen

 • Ryhmäcoaching

 • Tiimicoaching

Coaching ohjausmenetelmänä risteää työnohjausta, mentorointia, konsultointia ja psykoterapiaa muodostaen kuitenkin oman erillisen ohjausmuotonsa. Ammattimaisen coachingin perusperiaatteisiin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys, ja sen ytimessä on luottamus siihen että asiakas kykenee itse löytämään ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja tavoitteidensa saavuttamiseksi. Coachin tehtävä on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi näistä ratkaisuista ja rohkaista tätä soveltamaan niitä käytäntöön.

Coaching tekniikat

Coachingissa käytetään useita eri tekniikoita, tärkein niistä on coaching dialogi sekä GROW -mallin hyödyntäminen keskusteluissa. Coachingin dialogi muodostuu kyselemisestä, kuuntelemisesta ja palautteen annosta, ja siihen perustuu coaching-prosessin kehittävä osuus. Dialogin välityksellä voi tutkiskella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään.

Kysymysten avulla pyritään siihen, että asiakas löytää itse vastauksia eikä niitä anneta hänelle suoraan. Dialogin vahvuuksia onkin, että se opettaa ajatteluun, eikä pelkkään ulkoapäin tulleen tiedon vastaanottamiseen.

Coaching-prosesseja voidaan mallintaa useilla tavoilla. Yleisimmin käytetty coaching-keskustelun malli on GROW, joka etenee seuraavasti:

 • Tavoite (Goal): mitä haluat saavuttaa?

 • Todellisuus (Reality): Missä olet tällä hetkellä suhteessa tavoitteeseesi?

 • Vaihtoehdot (Options) : Millaisia vaihtoehtoja sinulla on tilanteen ratkaisemiseksi?

 • Toimenpiteet (Wrap-up): Mitä aiot tehdä seuraavaksi?

Valmentajan tehtävänä on tukea valmennettavaa. Valmentaja ei koskaan kerro valmennettavan puolesta oikeita tai vääriä vastauksia, vaan hän antaa ihmisen itse oivaltaa tarpeensa ja toiveensa. Valmentajan avulla tavoitteet saavutetaan, sillä henkilö saa valmentajan tuen matkalleen. Valmennus on pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa valmentaja seuraa valmennettavan muutosta kohti haluamiaan tavoitteita ja hyvä valmentaja tukee valmennettavaa oikeiden kysymysten ja harjoitusten avulla.

Coachauksen peruspilareihin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Tavoitteena on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi näistä ratkaisuista erilaisten ohjausmenetelmien kautta.

Coachauksen peruspilareihin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Tavoitteena on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi näistä ratkaisuista erilaisten ohjausmenetelmien kautta.

Erilaiset Life Coach valmennukset

Elämäntaidonvalmennus rantautui Suomeen 2002. YLE:n tekemän selvityksen mukaan vuonna 2012 life coacheja olisi ollut jo 1 000. Nykyistä määrää ei osata arvioida ja koulutuspaikkoja on Suomessa muutama. Itse kävin Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kautta Life Coach Academyn -koulutuksen ja minusta koulutus oli erittäin laadukas. Jokaisen valmentajan ammattitaito kertyy myös aiemmasta urasta ja kokemuksesta.

Koulutukseen on kaikkinensa laskettu menevän noin 500 työtuntia (vastaa 20 opintopistettä), joten on suotavaa että opiskelijan elämäntilanne sallii koulutukseen syventymisen. On selvää, että pelkästään tuolla opintokokonaisuudella ei vielä synny välttämättä laajaa ammattitaitoa valmennuksesta, vaan mukaan tarvitaan myös muuta ammattitaitoa, opiskelua ja syventävää tietoa sekä elämänkokemusta. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä etäopiskelua, valmennusharjoittelua, loppukoe sekä itsereflektion tekeminen.

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta, johtamistieteistä ja siinä hyödynnetään mm. NLP:tä. LCA Life Coach® -koulutusohjelmaan on lisätty yleissivistävässä, syventävässä tarkoituksessa myös psykologian perusoppeja, persoonallisuusoppia, parisuhdeteoriaa, uusia parisuhdevalmennus-työkaluja, rakentavaa vuorovaikutusta, työhyvinvoinnin teoriaa, uusia työhyvinvointivalmentamisen työkaluja, opit kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kuten tietoa fyysisen hyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin perusedellytyksistä.

Koulutusohjelmaan on lisätty myös tärkeitä elementtejä business coachingin puolelta, jotta opiskelijalla on valmiudet toteuttaa coachingia ammattimaisesti myös yrityksissä. (http://www.lifecoachacademy.fi)

Osa valmennuksen ratkaisukeskeisistä tekniikoista on erittäin hyviä ja aktivoivia harjoitteita. Mutta kaikilla valmentajilla ei ole välttämättä taitoa arvioida valmennettavan muutosta. Jos valmennettavan taustaa ja käsitystä omien toimien seurauksista ei ole käsitelty valmennuksessa tarpeeksi, ja jos tavoitteiden saavuttamiseen vielä yhdistetään esimerkiksi hengellistä uskomista tai keittiöterapiaa, lopputulos voi olla kohtalokas.

Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Coaching antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen, kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen parantamalla asiakkaan suorituskykyä ja toimintatapoja.

Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään.

Onkin tärkeää löytää juuri sinulle sopiva coach, jolla on osaamista juuri sinun tarpeisiin. Yksi olennainen tekijä on myös, että ammattitaidon lisäksi henkilökemianne kohtaavat. Sinulla on täysi oikeus valita itsellesi sopiva coach ja ennen tilausta tulisikin tutustua hieman coachiin tarkemmin sekä pyytää referenssejä.

Coachit pystyvät auttamaan ihmisiä myös stressin ja kiireen hallinnassa.

Coachit pystyvät auttamaan ihmisiä myös stressin ja kiireen hallinnassa.

Miten yrityksille suunnattu Life Coach poikkeaa normaalista Life Coachingista?

Life Coachauksen työkaluja ja sen tavoitekeskeisyyttä on alettu hyödyntämään myös liike-elämässä ja puhutaankin enemmän Business Coachingista siltä osin. Business Coaching on ratkaisukeskeistä valmennusta, jossa pyritään löytämään yksilön vahvuudet ja työyhteisön positiiviset puolet. Business Coaching voi myös olla osittan työnohjausta, mutta työnohjaukseen on omat ammattilaisensa ja suoranaisesti ei voida siis sanoa coachauksen olevan työnohjausta vaan nimenomaan yksilön valmentamista kohti ratkaisukeskeisyyttä ja positiivisiin asioihin katsomista sekä opetella asioita, joihin voi ja pystyy vaikuttamaan.

Yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation sitoutuneisuus vahvistuu). Coachaus voi olla yksilö- tai tiimivalmennusta. Usein voi olla tilanne, jossa vaikkapa työntekijä on edennyt esimieheksi ja hän tarvitsee tukea esimieheksi kasvamisessa tai tiimissä on tapahtunut henkilöstömuutoksia ja halutaan kehittää tiimin toimivuutta paremmaksi.

Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, ajatuksia ja toimintaa kehittävä myönteinen vuorovaikutussuhde. Sen suosio lisääntyy yhä kasvavissa määrin organisaatioissa, joissa halutaan luoda positiivista ja ratkaisukeskeistä yrityskulttuuria. Business Coachingin hyödyt on yksilön potentiaalin hyödyntämisessä, ihmisen kasvussa, ajattelun kehittämisessä sekä myös coachaavan asenteen omaksuminen.

Coachingin tavoitteena on kehittää ajattelua, kannustaa ottamaan vastuuta omasta tilanteesta, innostaa coachattavaa asettamaan eteenpäin vieviä kehitystavoitteita. Coachaus voidaan myös ottaa osaksi johtamistapaa, jolloin sen menetelmiä hyödynnetään esimerkiksi kehityskeskusteluissa.

Koska coachingissa haastetaan asiakasta itseään ajattelemaan ja kasvamaan, ovat asiakkaat enemmän sitoutuneita muutoksiin kuin henkilö, joka saa annetut toiminta- ja ajattelumallit ulkoapäin. Omiin oivalluksiin on helpompi sitoutua!

Ammattitaitoinen coach on mitä mainioin sparraaja ja matkakumppani ihmisille ja yrityksille, jotka haluavat kehittyä ja kukoistaa.

Millaisen valmentaja koulutuksen minä ole saanut ja millainen Life Coach olen?

Itse innostuin Life Coach -opinnoistani suurien elämänmuutoksien jälkeen. Olin käynyt jo aiemmin läpi lapsettomuuden ja avioeron (30 vuotiaana), jotka olivat elämässäni todella vaikeita ja haastavia tilanteita, joista kuitenkin selvisin hyvin. Niitä käsitellessäni kohtasin asioita kuten oma hyvinvointi, jaksaminen ja burnoutista toipuminen. Tutustuin silloin 7 vuotta sitten mindfulessiin ja meditaatioon sekä liikunnan parantavaan voimaan.

Kohtasin avioeron jälkeen haastavan ihmissuhteen, jonka kautta oivalsin, että en osaa sanoa EI. Olin tuossa tilanteessa 35 vuotta ja olin kohdannut työssä uupumisen merkkejä sekä oivalsin, että minulta uupuu rajat. Asia koski niin työelämää kuin vapaa-ajan elämää ja aloin perehtymään siihen, että miten voisin saada paremman itsetunnon, vahvuutta ja kykyä sanoa EI. Tämän myötä kuulin, että Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa oli alkanut Life Coaching -ryhmä, johon vielä mahtui yksi henkilö mukaan ja olin yhteydessä koulutusjohtaja Auli Hedmaniin ja pääsin mukaan opintoihin. Kaikenkaikkiaan opintoihin meni aikaa n. vuosi ja ne sisäsivät monipuolisesti teoriaa, harjoituksia ja sen lisäksi luin itse oma-aloitteisesti satoja kirjoja aiheeseen liittyen.

Aiemmat opintoni viestinnässä auttoi ymmärtämään sitä, millä tavoin ihmisten välinen vuorovaikutus on yksi avain hyvinvointiin ja kiinnostuin myös vuorovaikutuksen kehittämisestä ja siitä miten kiltit tytöt oppisivat rohkeammin viestimään omista tunteistaan ja ajatuksistaan. Siten päädyin kirjoittamaan kirjan Opi sanomaan EI – aseta itsellesi rajat ja voi hyvin!

Käytän valmennuksissa GROW -mallia ja valmennettavan tilanteeseen sopivia työkaluja, ja pyrin aina selvittämään, että ihminen on valmis nimenomaan ratkaisukeskeiseen valmennukseen ennen kuin aloitamme yhteistyön. Olen oman kokemukseni pystynyt yhdistämään valmennuksiin ja hyödyntänyt sitä tietotaitoa, jota minulla on kertynyt yli 10 vuoden yrittäjyydestä sekä aiemmista opinnoistani psykologiassa, markkinoinnissa ja viestinnässä.

Koska itse oivalsin valmentajaksi opiskellessani, että täytyy olla myös muuta ammattitaitoa kuin pelkästään life coaching -tietotaito, opiskelin myös Personal Traineriksi. Haluan auttaa ihmisiä kohti hyvinvointia ja onnellisuutta ja siihen on mielestäni hyvä silloin yhdistää osaamista muutoksen toteuttamisesta ja liikunnallisen elämäntavan aloittamisesta.

Olen valmentanut erityisesti seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • yrittäjän uupuminen ja toipuminen siitä

 • yrittäjän painonhallinta

 • yrittäjän motivaatio

 • yrittäjän vision kirkastaminen

 • kohti uutta uraa

 • lapsettomuudesta selviäminen

 • työyhteisön motivaatio-valmennukset

 • Opi sanomaan EI -valmennukset

 • työyhteisön hyvinvointi -luennot

 • työntekijän painonpudotus ja liikunnallisen elämäntavan aloittaminen

 • työntekijän rutiinien muuttaminen


Tutustu palveluihin tästä.

shutterstock_1045933894.jpgHeidi Alamikkelä